Muzyczna Przedszkolandia
Znajdź nas na Facbooku
Język angielski - Gry i zabawy w języku angielskim

Język angielski w przedszkolu ma zachęcić dzieci do zapoznania się z nim po przez zabawę, wierszyki, zagadki i piosenki. Fundamentem pracy z dzieckiem od pierwszych lekcji jest metoda kinestetyczna (dotyk, ruch i zabawę) oraz metodę komunikowania się w sytuacjach naturalnych lub zbliżonych do naturalnych stwarzanie takich sytuacji w przedszkolu. Wprowadzenie dziecka w świat dźwięków języka angielskiego: powtarzanie słuchanie (ABC), śpiewanie (Are sou sleeping, single Bells, Old McDonald, Head-shoulders-knees and toes). Poznawanie podstawowego słownictwa z otoczenia dziecka i jego świata, wydawanie prostych poleceń. Kształcenie i rozwijanie możliwości słuchowych i artykulacyjnych: deklamowanie wierszyków i wyliczanek. Rozwijanie u dzieci ciekawości u dzieci wobec obcych kultur poprzez gry i zabawy przedstawienia tamtejszych świąt (Christmas, New Lear, Easter, Halloween).


Zabawy ogólnorozwojowe (4- latki)

Zajęcia mają za zadanie całościowe stymulowanie poprzez odpowiednio dobrane zabawy i ćwiczenia rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego i intelektualnego dziecka. Wykorzystują naturalną u dzieci motywację do nauki, chęć poznawania świata i siebie samego. Zabawy i ćwiczenia pomagają rozwijać wytrwałość, zdolność koncentracji, wiarę w siebie i wiele innych umiejętności. Na dłuższą metę działa to bardzo motywująco, stanowi inspirację do dalszych osiągnięć i daje nadzieję na dobre wyniki w nauce.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS służy doskonaleniu zdolności komunikacyjnych i społecznych, które dzieci na ogół rozwijają spontanicznie, w toku socjalizacji. Program przewiduje naukę podstawowych umiejętności społecznych tj.: zawieranie znajomości (witanie, żegnanie się, nawiązywanie rozmowy), słuchanie innych,  odmawianie, przestrzeganie zasad, społecznego współżycia w środowisku przedszkolnym i nie tylko,  reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki,  radzenie sobie z uczuciami własnymi i cudzymi: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu, rozczarowania, mówienie komplementów, rozwiązywania konfliktów. Zajęcia dla starszych dzieci obejmują również teoretyczną i praktyczną naukę zasad savoir-vivru dla dzieci oraz edukację międzykulturową. Zajęcia dla dzieci 3-letnich dotyczą głównie nauki podstawowych czynności samoobsługowych i umiejętności radzenia sobie w nowym otoczeniu.

Zajęcia rozwijające mowę i myślenie

Celem ćwiczeń i zabaw doskonalących i usprawniających rozwój mowy i myślenia jest: Kształtowanie słuchu i umiejętności rozumienia (m.in. ćwicz. słuchu fonematycznego); rozwijanie, doskonalenie lub usprawnianie narządów mowy (ćwicz. oddechowe, ćwicz. fonacyjne (in. głosowe), ćwicz. logorytmiczne, ćwicz. usprawniające motorykę narządów mownych, ćwicz. artykulacyjne); zapoznanie dziecka ze słownictwem dotyczącym bliższego i dalszego otoczenia; zapoznanie dziecka z czynnościami wykonywanymi na co dzień (dotyczącymi samoobsługi, czynności wykonywanych przez inne osoby itd.); ćwiczenie zdolności umysłowych tj. m.in. segregowanie, klasyfikacja, planowanie, określanie kolejności, przewidywanie skutku; kształtowanie umiejętności percepcyjnych (m. in. umiejętność nazywania doznań zmysłowych); wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb; wyrabianie umiejętności komunikowania się z drugą osobą; wdrażanie do stosowania prawidłowych struktur składniowych poprzez zabawy słowne.

Zajęcia rytmiki i umuzykalnienia
Program zajęć umuzykalniających w przedszkolu nastawiony jest na kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu i umiejętności  śpiewania. Indywidualne ćwiczenia intonacyjne stwarzają każdemu dziecku możliwość, by nauczyło się w jaki sposób poprawnie wydobywać dźwięk. Dzieci mają szansę zaprezentować zdobyte umiejętności wokalne  podczas zajęc, a korzystanie za każdym razem z mikrofonu jest dodatkową zachętą oraz pomocą w przezwyciężaniu tremy przed występami.

Bajkoterapia
Bajki od zawsze były nierozłącznymi towarzyszami dzieciństwa, były i są jednym z pierwszych źródeł wiedzy pomagającej dziecku wchodzić w świat wartości. Historie opowiedziane w bajkach odzwierciedlają przeżywane dziecięce problemy a także problemy rodzinne, pomagają w szukaniu rozwiązań. Chcemy także wykorzystać dziecięcą wyobraźnię do tworzenia własnych bajek, w których dzieci mogłyby dzielić się swoimi doświadczeniami a także wspólnie szukały rozwiązań przeżywanych problemów.W ramach bajkoterapii wykorzystywane będą elementy treningu autogenicznego, który jest prostą metodą odprężającą, która w krótkim czasie poprawia samopoczucie dzieci i przywraca im wewnętrzną równowagę. Pomaga także dzieciom w koncentracji i odpoczynku między zajęciami.

Zabawy terapeutyczne (5-latki)
Zabawy terapeutyczne wykorzystują zabawę do pomocy dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów i obejmują:
Techniki wykorzystujące fantazję oparte na udawaniu oraz na kierowaniu wyobraźnią i fantazją.
Techniki oparte na opowiadaniu historyjek ilustrujące wykorzystanie różnych gier i metod poprawiających werbalizację u dzieci.
Techniki ekspresji poprzez sztukę, zawierające różnorodne artystyczne środki wyrazu, które pomagają dzieciom w radzeniu sobie z traumami i zaburzeniami.
Techniki zabawowe w formie gier, wykorzystujące w całości przejęte lub samodzielnie stworzone gry, pomagające dzieciom z problemami psychicznymi.
Techniki zabawowe z zastosowaniem pacynek lub kukiełek, za pomocą których dzieci mogą wyrażać sprzeczne emocje.
Techniki wykorzystujące różne zabawki i przedmioty.

Zajęcia grupowe z psychologiem
(5- i 6-latki)

Zajęcia grupowe, podobnie, jak zabawy terapeutyczne zawierają elementy terapii grupowej. Bazują głównie na rozmowie psychologicznej, której celem jest poznanie potrzeb i problemów dzieci, rozwijanie umiejętności dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami i uczuciami oraz uzyskiwanie tzw. wsparcia społecznego. Zajęcia pomagają w budowaniu obrazu siebie, kształtowaniu pozytywnej samooceny, radzeniu sobie z niepowodzeniami Dzieci mają możliwość rozwijania poczucia przynależności do grupy, które jest ważnym elementem kształtowania się poczucia tożsamość.

Zajęcia plastyczne
Zajęcia plastyczne są uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym także osobowość twórczą. Zajęcia takie dają radość, która to jest podstawą działań plastycznych, tworzenie, dotykanie, manipulowanie, oglądanie, działanie. Po przez różnorodność i atrakcyjność stosowanych technik plastycznych możemy wpływać na rozwój tych zainteresowań u dzieci. Zajęcia plastyczno-artystyczne rozwijają dyspozycje psychiczne dziecka, takie jak samodzielność, wytrwałość, umiejętność planowania, dokonywania właściwych wyborów, dzięki temu kształtuje się osobowość dziecka, cechy charakteru, kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, stosunek do pracy.

Zajęcia na basenie
Cel zajęć na basenie: hartują i wzmacniają młody organizm, pływanie poprawia kondycje i wytrzymałość, pomagają dotlenić i uodpornić organizm, usprawnia pracę serca, płuc i układu krążenia, zapobiega wadom postawy oraz je koryguje, podczas pływania uwalniają się endorfiny, czyli hormony szczęścia, co wpływa na samopoczucie dziecka.

Warunki na naszym basenie: Temperatura ma około 30° stopni, woda jest ozonowana, przed wejściem do wod y dzieci korzystają z przytulnej przebieralni, po nałożeniu stroju basenowego dzieci przechodzą do pomieszczenia w którym znajduje się prysznic, nauka pływania oraz zabawy w wodzie prowadzone są przez instruktora, który ma  odpowiednie uprawnienia,
    nad bezpieczeństwem dzieci w wodzie czuwa także nauczyciel przebywający na brzegu basenu pełniąc rolę obserwatora.

Zajęcia taneczno- baletowe
Taniec jako forma aktywności niesie wiele korzyści: Wzmacnia ciało i daje radość życia, zapewnia dobra sylwetkę, rozwija pewność i wiarę w siebie, ruchom dziecka nadaje lekkość, sprężystość, gibkość, taniec kształtuje precyzje ruchów, doskonali ich koordynację, orientacje przestrzenną, ma pozytywny wpływ na pamięć dziecka, szczególnie na pamięć ruchową, pozytywnym zmianom ulega postawa ciała dziecka, gdyż dbając o estetykę i elegancję ruchów wymaga się prostych pleców, ściągania łopatek i podniesienia głowy.

Dziecięca matematyka
Program "Dziecięca matematyka", którego autorem są panie Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska przeznaczony jest dla przedszkoli. W naszym przedszkolu realizowany jest we wszystkich oddziałach. W obszernej treści tego programu wydzielone są bloki bloków tematycznych obejmujących zakresy dziecięcego rozumowania i edukacji matematycznej. W każdym bloku treści kształcenia ułożone są w porządku rozwojowym

Główne cele kształcenia: Rozwój umysłowy dzieci, rozwijanie pojęć matematycznych, a także dziecięcych uzdolnień matematycznych.

Program edukacji matematycznej obejmuje następujące kręgi tematycznej:
Orientacja przestrzenna;
Rytmy;
Kształtowanie umiejętności liczenia a także dodawania i odejmowania
Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania;
Rozwijanie umiejętności mierzenia długości;
Klasyfikacja;
Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych;
Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia;
Mierzenie płynów;
Intuicje geometryczne;
Konstruowanie gier przez dzieci;
Zapisywanie czynności matematycznych.

Indywidualne lekcje gry na instrumentach
Wiek przedszkolny jest szczególny w rozwoju intelektualnym każdego dziecka. Indywidualne zajęcia nauki gry na pianinie (jak również na innych instrumentach muzycznych), oraz nauka poprawnego śpiewu mają znaczny wpływ na zdolności matematyczne dziecka oraz pamięć i wyobraźnię przestrzenną. Przekonali się o tym psychologowie z "The Rotman Research Institute" w Kanadzie. Przebadali oni przy pomocy magnetoencefalografu pracę mózgu dzieci w wieku 4-6 lat. Rezultaty u dzieci pobierających nauki były zaskakujące już po czterech miesiącach doświadczenia. Widoczne zmiany związane były z polepszeniem wszystkich badanych parametrów. U dzieci uczących się muzyki znacznie poprawiła się pamięć do cyfr. Muzyka wpłynęła na rozwój poznawczy dzieci. Dlatego zachęcamy Państwa, aby muzyka stała się ważną częścią przedszkolnego i wczesnoszkolnego kształcenia dzieci. Jeśli nie jesteście Państwo w stanie zapewnić dziecku takiego rozwoju zapraszamy do Muzycznej Przedszkolandii.

Zajęcia logopedyczne
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym często zastanawiają się czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo i co ewentualnie powinni zrobić, aby pomóc dziecku uniknąć   konsekwencji nieprawidłowości w tym zakresie.

Wczesna diagnoza i opieka logopedyczna pozwala na wychwycenie i korygowanie nieprawidłowości w zakresie budowy, sprawności aparatu artykulacyjnego, przyczyn występujących wad wymowy lub opóźnień rozwoju mowy w stosunku do obowiązującej normy. Często nie wystarcza samo dojrzewanie dziecka, aby istniejące problemy, zniknęły. Przedłużające się wadliwe nawyki, prowadzą do utrwalania się wad wymowy i wtórnych problemów w postaci np. deformacji zgryzu, trudności w relacjach społecznych, niepowodzeń szkolnych. W przypadku objęcia dziecka opieką logopedyczną rodzice są zobowiązani do systematycznej współpracy i codziennych ćwiczeń z dzieckiem w oparciu o zalecenia. Zajęcia logopedyczne z dzieckiem w wieku przedszkolnym prowadzone są w atrakcyjnej zabawowej formie, nie mogą trwać zbyt długo i dlatego też wymagają  stałego utrwalania prawidłowych nawyków,  aby mogły przynieść sukces.

Normą rozwojową jest , jeśli dziecko w wieku:

3 lat - porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski

[p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, ć, dź, j, k, ki, g, gi, ch];

4 lat - wymawia [s, z, c, dz]

5-6 lat - wymawia [sz, ż, cz, dż, r]

7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

W naszym przedszkolu są prowadzone indywidualne zajęcia logopedyczne w środy i w piątki w godzinach popołudniowych. Po przeprowadzonych we wrześniu badaniach przesiewowych zostały wyłonione dzieci wymagające specjalistycznej pomocy logopedycznej. Dzieci posiadają zeszyty ćwiczeń, ułatwiające kontakt z rodzicami i systematyczną pracę nad korygowaniem nieprawidłowej wymowy. Rodzice mają możliwość  konsultacji z logopedą, który wyjaśni wątpliwości, odpowie na pytania, pokaże jak ćwiczyć z dzieckiem.
Dzieci podczas zajęć gry na instrumentach muzycznych.
Nauka czytania w Muzycznej Przedszkolandii.
Zajęcia grupowe w Muzycznej Przedszkolandii.
Bajkoterapia
Zajęcia plastyczne
Pod opieką doświadczonego ratownika dzieci uczą się pływania
Dbamy o rozwój fizyczny dzieci m in. po przez balet, zumbę i gimnastykę.
Dziewczynka uczy się gry na pianinie pod okiem pedagoga z wykształceniem wyższym muzycznym.
Zajęcia
Dziewczynka uczy się gry na skrzypcach pod okiem pedagoga z wykształceniem wyższym muzycznym.
Nauka gry na pianinie w Muzycznej Przedszkolandii.